• De Skûle Welzijn, inhoud en positionering jongerenwerk

  Wat is jongerenwerk:
  Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening voor alle jongeren. Tachtig procent van de jongeren groeit op zonder al te veel problemen. Voor hen is het jongerenwerk een basisvoorziening met een uitnodigend activiteitenaanbod. Maar zo’n twintig procent van de jongeren heeft extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld omdat ze opgroeien in omstandigheden met veel risico’s.
  Het jongerenwerk probeert hun kans op problemen thuis, op school of in de vrije tijd zo klein mogelijk te maken. En het biedt een weg terug voor jongeren die al in de problemen zijn geraakt.
  Tot slot is er een kleine groep jongeren die onvoldoende voor zichzelf kan zorgen.
  Sommigen zwerven, zijn drugsverslaafd, hebben ernstige delicten gepleegd of hebben psychiatrische problemen. De jongerenwerker verwijst hen door naar de juiste instantie.
   
  Doelgroep:
  Het jongerenwerk richt zich op alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met specifieke aandacht voor jongeren in een probleem situatie. Men richt zich op gedragsbeïnvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie. Dit betekent dat het jongerenwerk dwarsverbanden legt tussen de leefmilieus van het gezin/thuis, de school en de omgeving/buurt. Het jongerenwerk biedt jongeren kansen, het ondersteunt hen bij het realiseren van die kansen en helpt zo te voorkomen dat ze in de problemen komen.
   
  Uitgangspunten en werkwijze:
   
  * Inspelen op de leef- en belevingswereld
  De jongerenwerker speelt primair in op de leef- en belevingswereld van uiteenlopende groepen jongeren in de vrije tijd. De jongere, zijn situatie, zijn kansen, zijn mogelijkheden en zijn knelpunten vormen daarbij het uitgangspunt.
   
  * Optreden als coach
  De jongerenwerker ondersteunt en begeleidt individuele en groepen jongeren, als onderdeel van hun sociale leefomgeving, in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid.
  Het doel is een veranderingsproces op gang te brengen zodat de positie van de jongeren direct of op de langere termijn verbetert.
  De vorm van begeleiding en ondersteuning is duidelijk te onderscheiden van hulpverlening door andere beroepsgroepen.
   
  * Integraal werken
  Rekening houden met de hele leefwereld van jongeren vraagt van de jongerenwerker om integraal te werken en ‘ketendenken’ te stimuleren: andere partijen betrekken bij het jongerenwerk en in ieder geval optreden als een verbindende schakel tussen de leef- en belevingswereld van jongeren en andere betrokken partijen.
   
  * Bevorderen van participatie
  De jongerenwerker geeft individuele en groepen jongeren in zijn werkgebied inzicht in hun situatie en spreekt hen aan op hun persoonlijke talenten, kwaliteiten en mogelijkheden.
   
  * Vindplaatsgericht werken
  De jongerenwerker legt en houdt op proactieve wijze contact met individuele en groepen jongeren op plaatsen waar zij zich bevinden, waaronder alle VO scholen in NWF  .
   
   
  Vraaggericht werken:
  De inhoud van het jongerenwerk hangt af van de vragen, behoeften en problemen van de doelgroep en van het lokale jeugdbeleid. In overleg met de gemeente valt het werk in het algemeen binnen de volgende doelen:
  •         Bevorderen van jeugdparticipatie
  •         Vorming en opvoeding
  •         Educatie en voorlichting (non-formeel leren)
  •         Versterken van sociale verbinding in de buurt
  •         Ontmoeting en recreatie
  ·         Signalering

  Welke taken heeft een jongerenwerker?
  De concrete taken van de jongerenwerker verschillen per situatie. Dat heeft niet alleen te
  maken met de doelen van het werk, maar bijvoorbeeld ook met de locatie: in de stad, in een dorp of op het platteland.
  Soms is speciale aandacht nodig voor een bepaald onderwerp, zoals voor overgewicht,
  loverboys of voor drugsverslaving. Dat brengt weer andere taken met zich mee. Ook de
  verwachtingen van de gemeente en de netwerkpartners spelen een rol bij de taakinvulling, net zoals de voorwaarden waaronder men het jongerenwerk verricht.
   
  Daarnaast zijn voor de jongerenwerker een aantal vakspecifieke competenties nodig:
  •         Het opbouwen van een betekenisvolle relatie.
  •         Vindplaatsgericht werken.
  •         Bevorderen van participatie van jongeren aan de samenleving.
  •         Initiatief nemen om netwerken op te bouwen.
  •         Activiteiten programmeren en organiseren.
  •         Een veilige omgeving creëren.
  •         Respectvol en duidelijk optreden bij agressie en verbaal geweld.
  •         Intercultureel werken.
   
   
   
   
   
 • Nieuws

  Spreekuren thuisadministratie Humanitas

  dinsdag 29 september 2020
  Lees meer...

  Voorlichting over Loverboys/ lovergirls

  maandag 14 september 2020
  Lees meer...

  2 oktober Nationale Ouderendag: 65-plussers in het zonnetje

  dinsdag 8 september 2020
  Vrijdag 2 oktober is het weer zover: Nationale...
  Lees meer...