• activiteitenbegeleider Ontmoetingscafe (m/v)

  Ouderenwerk gemeente Harlingen
  Lees meer

  bestuurslid; penningmeester m/v regio Noord Friesland

  Nationale vereniging de Zonnebloem
  Lees meer

  Trossenbeheerder

  Stichting Vrienden van het Lichtschip
  Lees meer

  diverse projecten

  Stichting Present Noordwest Friesland
  Lees meer

  Dringend gezocht: vrijwilligers voor het zwemmen!

  Sportclub SamenSpel
  Lees meer

  Met spoed gezocht:begeleiding kookgroepen Skule Welzijn

  Skule Welzijn
  Lees meer
 • Opbouwwerk  Via het opbouwwerk draagt De Skûle Welzijn bij aan de leefbaarheid in een straat, wijk of dorp. Naast het ondersteunen van bewonersinitiatieven en buurtbetrokkenheid gaat het om concrete zaken als het realiseren van een speeltuin, het verbeteren van de verkeersveiligheid of het wegnemen van overlastsituaties. Maar het kan ook gaan om betrokkenheid bij een meerjarig wijkvernieuwingsproces zoals in de Franeker Professorenbuurt. De inzet en dienstverlening van De Skûle is vraaggericht en afgestemd op de behoefte van buurt, wijk of dorp. Signalen die we bij de uitoefening van ons werk tegenkomen leggen we neer bij de instanties die daar belang bij hebben. 

  Buurt- en wijkwerk
  Eén van de speerpunten van De Skûle Welzijn is ondersteuning van de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken. Ondanks de individualisering hechten veel mensen nog steeds grote betekenis aan gemeenschapszin en onderlinge solidariteit. Met verschillende werkzaamheden, activiteiten en (kleinschalige) dienstverlening willen we hieraan bijdragen. Ons doel daarbij is dat iedereen (ook kwetsbare groepen) kan participeren en integreren en zich verantwoordelijk voelt voor de eigen woon- en leefomgeving. Om dit te kunnen realiseren werken wij nauw samen met allerlei instanties zoals de gemeente, woningbouwcorporaties, onderwijs, politie en zorginstellingen.

  Bij leefbaarheid kunt u denken aan vormen van vrijwillige buurthulp, straatspelen en buurtsport, ontmoetingsactiviteiten en opbouwwerk. Bij activering en participatie kunt u denken aan ondersteuning en activiteiten voor mensen met een beperking en/of die in een sociaal isolement zitten of dreigen te komen.

  Bovenwijks overleg
  De Skûle Welzijn organiseert en huisvest jaarlijks een aantal keren een bovenwijks overleg met de gezamenlijke buurt- en wijkverenigingen van Franeker. De uitwisseling van ervaringen, praktische informatie en uiteenlopende leefbaarheidsthema’s staan daarbij centraal. Ook de politie, huurdersvereniging, gemeente en woningcorporatie Accolade nemen deel aan het overleg.

  Wijkschouwen
  In de wijken en dorpen van Franekeradeel willen de gemeente, de woningstichtingen Accolade en Wonen Noordwest Friesland, de politie en De Skûle Welzijn samen met de inwoners de leefbaarheid verbeteren. Om dit te bereiken is onder andere afgesproken om structureel één keer in de drie jaar een integrale dorp- of wijkschouw te houden in alle wijken en dorpen. In deze schouw wordt samen met een afvaardiging van het dorp of de wijk (wijkvereniging, dorpsbelang) naar zaken gekeken die met de leefbaarheid van het dorp of de wijk te maken hebben. Er worden aandachtspunten ingebracht, knelpunten gesignaleerd en afspraken gemaakt over mogelijke oplossingen en verbeteracties. 
 • Nieuws

  Matties @ De Tsjil

  donderdag 7 december 2017
  Lees meer...

  Kinderkoken gaat weer van start!

  donderdag 16 november 2017
  In 2018 gaat het kinderkoken van De Skûle...
  Lees meer...

  Meidenavond in De Tsjill

  donderdag 16 november 2017
  In het nieuwe jaar beginnen we weer met de...
  Lees meer...